วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทอท. โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)เพิ่มจุดบริการ AOT Airports Application แก่นักเดินทาง

 แนวทางปฏิบัติการเดินทาง ออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทุกท่านต้องกรอกข้อมูลด้านสุขภาพก่อนขึ้นเครื่อง ผ่าน AOT Airports Application เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารการเดินทาง ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพก่อนเดินทางมายังสนามบิน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนการเดินทาง

 โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งจุดบริการไว้ 3 จุด คือ

1.บริเวณห้องโถงผู้โดยสารชั้น 1 หน้าลิฟท์ก่อนขึ้นห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
2.บริวเณห้องโถงผู้โดยสารชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
3.บริเวณห้องโถงชั้นผู้โดยสาร 2 หน้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร. 0 7422 7001-3