วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติด รูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

วันนี้ (3 มี.ค. 63) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติด รูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 และเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยมีนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้แทนเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา เรือนจำนาทวี เจ้าหน้าที่ชุดครูฝึก นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 และเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สำหรับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง โดยเฉพาะผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่เข้ามาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาให้มีความพร้อม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการอาชีพที่สุจริต ทักษะทางสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การยอมรับและให้โอกาสสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคมได้อย่างปกติสุข

โดยทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้สนองนโยบายของกรมราชทัณฑ์ กิจกรรมลูกเสือมาเป็นแกนกลางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด อุดมการณ์ลูกเสือ สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือสังคมเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าของประเทศชาติมีทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ตระหนัก ยึดมั่นจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และยังทำให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และทักษะฝีมือมีความพร้อมที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกอย่างปกติสุข ไม่กลับมากระทำผิดและไม่เสพยาเสพติดซ้ำอีก

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการดำเนินการระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 19 พฤษภาคม 2563 สำหรับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้รับการจัดตั้งโดยคำสั่งของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นค่ายลูกเสือชั่วคราว ใช้ชื่อ “ค่ายลูกเสือชั่วคราวทรายขาว” โดยมีนายบดินทร์ คล้ายมณี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วรางคณา/ภาพ

3 มี.ค. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา