วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 5 มกราคม 2563 ที่ชายหาดบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา   พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2  ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  โดยมีนายสมหวัง  เรืองเพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 คน

            กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสนองพระดำริในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล ให้มีความสมบูรณ์ และส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล อันนำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

            ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเล ด้วยน้ำมือของมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึก ในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ จึงมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการปล่อยเต่าทะเล จำนวน 200 ตัว และการทำความสะอาดชายหาดบ่ออิฐ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากร ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเล ให้เกิดความสะอาด ปราศจากขยะถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายาก และยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหาร ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ และช่วยให้ระบบนิเวศ ในพื้นที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น……………….

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ม.ค.63