วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี รุ่นที่ 1 และร่วมรับฟังการบรรยายสร้างการรับรู้ ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ตามนโยบายรัฐบาลให้มีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา รวมถึงการเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดโดย วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 2 รุ่น ซึ่งในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน