วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 1330 พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโท ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศิลปาชีพฯ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (ศปพร.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ ๒ (ร.๑๕๓) เพื่อประสานงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม ตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.๒๕๖๓