วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือผู้โดยสาร Scan QR Code ไทยชนะ และ AOT Airports Application

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการฯลฯ) ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการในการ เข้า/ออก พื้นที่ ดังนี้

  1. ก่อนเข้าพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ทุกท่านจะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
  2. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้องลงทะเบียน AOT Airports Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก
  3. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง
  4. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code (Songkhla Care) เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมาตรการของจังหวัดสงขลา
  5. ก่อนออกจากอาคารผู้โดยสาร (ยกเว้นผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้า) ทุกท่านจะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ที่ประตูทางออกอาคารอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่งโมง

ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3