ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ดำเนินการติดตั้ง QR CODE AOT Customer Feedback Application (CFA) และระบบแสดงความคิดเห็นด้านการบริการ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ดำเนินการติดตั้ง QR CODE AOT Customer Feedback Application (CFA) และระบบแสดงความคิดเห็นด้านการบริการ ในจุดให้บริการ 5 Touch Points ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ทหญ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น