วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)ตามมาตรา 58 และมาตรา 59/1 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58

          ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ต.หาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา ต.บ้านพรุ ต. คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง ต.ทุ่งลาน ต.นาหม่อม ต.คลองหลา ต.ควนลัง ซึ่งอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่  หลีกเลี่ยงการจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

          ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการปล่อย โคมลอย โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อนและจะต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดหรือแจ้ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-7511 (งานบริการข่าวสารการบิน) โทรสาร 0-7422-7050 ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดปล่อยอย่างน้อย 7 วัน โดยแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 2 หมายเลข ขนาดและจำนวนของโคมลอย/โคมควัน ระบุตำแหน่งพิกัดของสถานที่ ที่จะปล่อยเพื่อท่าอากาศยานหาดใหญ่จะได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ต่อไป

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0 7422 7190 – 4 โทรสาร. 0 7422 7050