วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100% จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยนายชารีฟ นาแว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอาวุโส 5 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่(จทส.คปภ.5 สมอ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100% จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินและวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคจากพิษภัยในภาชนะโฟมสู่อาหาร อีกทั้งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรเข้าร่วมดำเนินการและผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งสิ้น 9 องค์กร เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050