วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ธัชพล(นัย) หวังชูแก้ว ผู้สมัครนายก อบต.ทุ่งขมิ้น เบอร์2 และสมาชิกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวทุ่งขมิ้นอย่างต่อเนื่อง “ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน” คือคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชน พร้อมวิสัยทัศน์“มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาในท้องถิ่น” ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน

ธัชพล(นัย) หวังชูแก้ว ผู้สมัครนายก อบต.ทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เบอร์2 และสมาชิกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวทุ่งขมิ้นอย่างต่อเนื่อง “ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน” คือคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชน พร้อมวิสัยทัศน์“มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาในท้องถิ่น” ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน

วันที่ 12 พ.ย. 2564นาย ธัชพล(นัย) หวังชูแก้ว ผู้สมัครนายก เบอร์2 และสมาชิกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวทุ่งขมิ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอ สโลแกนของทีม ไปฝากประชนชน ใจความว่า “ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน” พร้อมวิสัยทัศน์“มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาในท้องถิ่น” ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ก้าวหน้า นำทุ่งขมิ้นสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ด้านที่1 ด้านสุขภาพ จะมีการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพ ภายใต้นโยบายสามเกลอ คือ อบต. อสม. โรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่อง สุขภาพดีทั่วหน้า 1 หมู่บ้าน 1 ลานกีฬาต้านยาเสพติด

          ด้านที่2 ด้านการศึกษาและกีฬา มีการยกระดับการศึกษาและพัฒนาสู่สากล มีการส่งเสริมด้านกีฬาและพัฒนาสู่สากลเช่นเดียวกัน ด้านที่3 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในทางแยกและจุดเสี่ยงภายในตำบล จัดตั้งศูนย์ อพปร. อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชุดคนเฝ้าเมือง) ด้านที่4 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดให้มี ฟรี WIFI ภายในตำบล ด้านที่5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยไร้ฝุ่น  ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาและสะอาดทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งตำบล ปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แหล่งธรรมชาติ สู่บรรยากาศบริสุทธิ์

             ด้านที่6 ด้านประเพณี วัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานย้อนยุคตำนานอนุสรณ์สถานทวดทอง ตาเล่อเท่อ ทวดกบ ลดความขัดแย้งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะภายในหมู่บ้านและตำบล

          ด้านที่7 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น

          ด้านที่8 ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ตำบลทุ่งขมิ้นเป็นเมืองน่าอยู่

          ด้านที่9 อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ติดตามการบริหารได้

บรรยากาศการลงพื้นที่ โดยประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น