วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกร่วมเเสดงนิทรรศการ MONSOON PRINTMAKING 2020 ที่ประเทศเนปาล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.  นางสาวอาตีก๊ะห์ บือราเฮง  2. นายภานุวงศ์ บุญสุวรรณ 3. นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี ภายใต้การควบคุมดูแลของ อ.วารี แสงสุวอ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ MONSOON PRINTMAKING 2020 Online exhibition  Bindu Space for Artists ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2563 ณ กาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผลงานที่ได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงจำนวน 100 ชิ้นจาก 23 ประเทศทั่วโลก

ผลงานของ นางสาวอาตีก๊ะห์ บือราเฮง

สำหรับผลงานของ นางสาวอาตีก๊ะห์ บือราเฮง สร้างสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจจากความผูกพันที่ได้สัมผัสมา ผลงานชุดนี้ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่ออกเรือ สีที่ใช้เป็นสีโทนเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น ชวนให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ในอดีตที่ผูกพัน

สาวอาตีก๊ะห์ บือราเฮง
ผลงานของ นายภานุวงศ์ บุญสุวรรณ

ส่วนแนวความคิดผลงานของ นายภานุวงศ์ บุญสุวรรณ ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติผืนป่าที่ได้ไปพบเห็นที่สถานที่ป่าพรุ ทำให้เกิดความประทับใจในความอุดมสมบูรณ์ของป่าพรุ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

านุวงศ์ บุญสุวรรณ
ผลงานของ นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี
ศศิมา เร๊ะดุมหลี

ขณะที่ผลงานของ นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี มีที่มาของแนวความคิดจากความประทับใจในลวดลายของแผ่นไม้เก่าๆ จึงได้นำแผ่นไม้บางๆ ที่เก่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลงาน เนื่องจากมีความชอบและประทับใจในเรื่องของลวดลายบนแผ่นไม้ สีและเส้นต่างๆ ของเนื้อไม้ที่เกิดจากการแปรสภาพของธรรมชาติ จึงได้นำวัสดุแผ่นไม้มาทำเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์วัสดุ (Collagraph)

อ.วารี แสงสุวอ  อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา

                ด้าน อ.วารี แสงสุวอ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมดูแล กล่าวว่า ผลงานนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชาเอกภาพพิมพ์ มีการศึกษาค้นคว้าทั้งทางด้านเทคนิคและเนื้อหาที่นำเสนอผ่านผลงานแต่ละชิ้น ภายใต้การแนะนำจากคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งผลงานของนักศึกษาเองก็มีพัฒนาการจากการได้ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการลงมือทำ และพัฒนาผลงานในชุดความคิดเดียวกันนี้ยังจะต่อยอดเป็นผลงานชิ้นต่อๆ ไป จนกระทั่งเข้าสู่การทำศิลปนิพนธ์ในภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษา (ผลงานที่ร่วมแสดงเป็นผลงานระหว่างการเรียนในชั้นปีที่ 3)

                อ.วารี กล่าวอีกว่าการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมส่งผลงาน จนได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการระดับนานาชาติ ถือเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความภูมิใจในสิ่งที่ตนรัก ในสิ่งที่ตนทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสาขาทัศนศิลป์ได้ให้ความสําคัญกับส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดๆ ก็ตาม ประกอบกับความตั้งใจของตัวนักศึกษาเอง ทั้งนี้ ก็ขอให้นักศึกษาพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตนเองต่อๆ ไป