วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นางทัศนี แช่ทอง ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ พร้อมด้วย คณะฯร่วมรับมอบทุนและรับงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ ทั้ง ๒ ศูนย์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นางทัศนี แช่ทอง ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ พร้อมด้วย รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาบเมือกะทู้ และ คณะกรรมการการศึกษา ร่วมรับมอบทุนและรับงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ ทั้ง ๒ ศูนย์ละ ๆ ๒๕,๐๐๐ บาท จากจาก กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)โดยมีนางสาวลลินทิพย์ ศุภพฤกษ์ ผู้จัดการ และ เลขานุการ โครงการฯ และ มีการแนะแนวทางการสำรวจ คัดกรองข้อมูล แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปสู่การดูช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเด็ก ๒๖ คน ที่มีการคัดเลือก