วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

นางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมกิจกรรมเปิดเวทีเพลงของชมรมบ้านเพื่อนเพลง สงขลา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเพลง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่ โรงสีแดง หับโห้หิ้น นางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมกิจกรรมเปิดเวทีเพลงของชมรมบ้านเพื่อนเพลง สงขลา โดยมีนายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และสมาชิกชมรมบ้านเพื่อนเพลง ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเพลง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปชาวสงขลา และ นักท่องเที่ยวซึ่งมีผลต่อสุขภาวะทั้งทางด้านกาย จิต และสังคม

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ เทศบาลนครสงขลา – Songkhla City