วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักตัวเฝ้าสังเกตอาการของผู้ที่มีความเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา (สโมสรเขาน้อย) โดยได้สำรองเตียงที่แยกเป็นสัดส่วน จำนวน 20 เตียง ห้องน้ำ และเครื่องอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อเฝ้าระวัง สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเร่งปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาดทั้งภายในและบริเวณโดยรอบของอาคาร ให้เรียบร้อยโดยเร็ว  

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Local Quarantine เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.2/ว216 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine) จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus disease 2019) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เทศบาลนครสงขลา จึงเลือกใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา (สโมสรเขาน้อย) เป็นสถานที่เฝ้าระวัง กักกันกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในทางกายภาพ และห่างไกลจากพื้นที่ชุมชน