วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าระดมทุนเพื่องานปกป้องและส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเมืองสุไหงโกลก ข้าราชการทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าระดมทุนเพื่องานปกป้องและส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและให้ความอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัยเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามสมควร ในงานทอดผ้าป่าสมทบทุน สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส