วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงปาดี และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

1.ร่วมประชุมกับข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงปาดี ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยอำเภอสุไหงปาดี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล ซึ่งทุกตำบลได้นำโครงการดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาสันติสุขตำบลเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการให้ ศอ.บต.พิจารณาอนุมัติ

2.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานในสภาวะเกิดโรคระบาดโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน