วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา มอบอุปกรณ์ให้กับ กลุ่มแม่บ้าน บ้านม้าเงย-โคกม่วง เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา มอบอุปกรณ์ให้กับ กลุ่มแม่บ้าน บ้านม้าเงย-โคกม่วง เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.)