วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอกาศยานหาดใหญ่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันนี้ 29 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอกาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สาธารณะสุข จังหวัดสงขลา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อชี้แจงมาตรการด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานะการดำเนินการของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้หารือแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดช่องทางการเข้า ออก สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยให้มีการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050