วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.20 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่

โดยมีนางมนัญญา เบญจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค (ชญภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (สงทภ.) ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดี


ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ , นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และนายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ร่วมพิธีแถลงข่าวครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับโอนกิจการจาก กรมการบินพาณิชย์ (ชื่อขณะนั้น) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ปัจจุบัน ทหญ. บริหารงานโดย นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หาดใหญ่, นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และนายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ทหญ.

ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทหญ.เป็นผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทอท. ได้ วางยุทธศาสตร์บทบาทของ ทหญ.เป็นประตูสู่ภาคใต้ Gateway to Southern-most Thailand ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเป็นจุดเชื่อมการเดินทางทางอากาศเส้นทางบินใน ประเทศสู่ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงเส้น ทางบินระหว่างประเทศได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายใน ประเทศ ณ ปัจจุบัน จำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินบางกอกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชียและ ไทยเวียตเจ็ตแอร์ นำผู้โดยสารเดินทางสู่ ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น, ภูเก็ต, อู่ตะเภา และอุดรธานี


ผลการดำเนินงานปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทหญ. ในภาพรวมรอบ 10 เดือน (ต.ค.
2562 – ก.ค. 2563) จำนวนเที่ยวบิน เข้า–ออก เฉลี่ย 60 เที่ยวบิน/วัน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มีเที่ยวบิน 80 เที่ยวบิน/วัน เที่ยวบินโดยรวมลดลง 36.63% แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 883 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินลดลง 55.31% และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 13,577 เที่ยวบิน ลดลง 34.86% โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี2563 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่รวมถึงมาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งคนโดยสารทำการบินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตามหลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ทหญ.ปริมาณการเดินทางที่เพิ่ม มากขึ้น อย่างรวดเร็ว

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบินซึ่งทหญ. ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร ทอท. และคณะทำงาน ทอท. ให้มีแผนพัฒนา ทหญ. โดยการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปี 2561–2563) ระยะที่ 2 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน สร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม และขยายเพิ่มในบางส่วน (ปี 2564 – 2568) ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี ศักยภาพในการรองรับความต้องการการเดินทาง เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตโครงการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในปี 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ปัจจุบัน

งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันตก งานแล้วเสร็จเมื่อ 16 เม.ย.63

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 800 kVA งานแล้วเสร็จเมื่อ 15 ม.ค.63

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ งานแล้วเสร็จเมื่อ 10 ธ.ค.62ซึ่งยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยที่มีศักยภาพในการให้บริการเพื่อรองรับการเดินทาง พร้อมกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกจากนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ร่วม
โครงการสำคัญ ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับการรับรองเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยังรักษาสภาพการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีก ดังนี้รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ(พก.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรางวัล Friendly Design Awards 2019 :
มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั้งมวลครั้งที่ 4 ประเภท ระบบขนส่งมวลชน/ยานพาหนะ Friendly Design อีกด้วย


ทหญ. ดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานที่โปร่งใสควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม กว่า 32 ปี ของความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมและชุมชนที่ยังยืนตลอดไป