วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2563” ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2563” ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วย ของสถานประกอบการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงจัดให้มีการซ้อมดับเพลิง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงขั้นต้น และสามารถดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง โดยมี พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ตลอดจนผู้ประกอบกิจการภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมส่วนงานดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050