วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือด้านมาตรการรองรับ สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 201

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัทสายการบิน พร้อมส่วนงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือด้านมาตรการรองรับ สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่มีมาตรการการเฝ้าระวังโดยมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ความร่วมมือการดำเนินการกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองควบคุมโรคติดต่อ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสาร รวมถึงสังเกตุในกรณีหากพบผู้สงสัยติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตราการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050