วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหารือเพื่อวางแผนงานการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2563 ในประเด็นการติดตามการยกระดับการศึกษาด้านภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิทยา เพชรรักษ์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมหารือเพื่อวางแผนงานการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการในการกำกับ ดูแล ติดตาม และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของประชากรในพื้นที่

ข่าว : พิมพ์ชนก สุภาพ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ขอบคุณภาพ : ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้