วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รหญ.(สธ.) พร้อมพนักงาน ทหญ. รับการตรวจติดตามสถานกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) นำโดยนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รหญ.(สธ.) พร้อมพนักงาน ทหญ. รับการตรวจติดตามสถานกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสงขลาได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติ การควบคุมโรคอำเภอคลองหอยโข่ง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามมาตรการการผ่อนคลายการปัองกันการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อาคารผู้โดยสาร ทหญ.


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050