วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. ) มอบน้ำดื่ม AOT จำนวน 100 โหล ให้แก่กองบิน 56

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. ) มอบน้ำดื่ม AOT จำนวน 100 โหล ให้แก่กองบิน 56 โดยพันจ่าอากาศเอก พงศธร เซ่งเวียง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การภาพอาวุโส แผนกกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 56 เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจ “ตู้ปันสุข” ณ หน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน 56 เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) **********************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050