วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) ส่งมอบวัคซีนซิโนแวค จำนวน 560 โดส ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) ส่งมอบวัคซีนซิโนแวค จำนวน 560 โดส ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวได้รับการจัดสรรโดยการประสานจาก กอญ. และผู้บริหาร ทอท. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ (เข็มที่ 2) จำนวน 270 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และอีก 290 โดส เพื่อฉีดให้กับ ลูกจ้าง Outsources ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 145 คน (เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2) ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050