วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทหญ. ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทหญ. ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทหญ. ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยราชการ บริษัท/สายการบิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ทหญ. 1


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050