วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภค ในพิธีละศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอน

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภค ในพิธีละศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐยิ่ง อ.ศ.1443 ณ มัสยิดยามีอุลอิสลาม (นพเก้า)


การลงพื้นที่ของนายกหนอนในครั้งนี้ นอกจากภารกิจหลักในการมอบเครื่องบริโภคให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมในห้วงระยะเวลาการเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังหมายรวมถึงการส่งความปรารถนาดี และแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐ (ถือศีลอดปี 2565) เพื่อขัดเกลาร่างกายและจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ยึดมั่นในการทำคุณงามความดี อันเป็นการสร้างกุศลอันแรงกล้าแก่ตนเอง รวมทั้งยังเป็นการน้อมจิตรำลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ประทานแก่พี่น้องชาวมุสลิมในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ด้วย


แม้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจหลายประการ แต่การฝึกตนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ย่อมจะขัดเกลาให้พี่น้องชาวมุสลิมเป็นผู้ที่มีสติ มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาอันสูงส่ง ช่วยทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์ และเบิกบานด้วยคุณงามความดี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสงบสุขต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป