วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ

วันนี้(วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง โดยที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง มีมติอนุมัติญัตติ ดังนี้

  1. เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3
  2. อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,644,000. บาท (กองสาธารณสุขฯ)
  3. อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินกรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 2,787,600. บาท (กองสาธารณสุขฯ)
  4. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 8,840,000.- บาท (กองช่าง)
  5. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 3,862,000.- บาท(กองช่าง)
  6. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 1,619,800.-บาท (กองช่าง)
  7. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 80,267.- บาท (กองช่าง)
  8. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสำนักงานจำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 20,000.-บาท (สำนักปลัด)
  9. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประเภทครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ รายการจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองวิชาการ)
  10. อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัติ กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ โครงการขยายเขตประปา ซอยราษฎร์ร่วมใจ และโครงการขยายเขตประปาซอยประทุมชาติภักดีอนุสรณ์ (กองช่าง)