วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายธัชพล หวังชูแก้ว ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เปิดศูนย์ประสานงานที่ทำการ “ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น”พร้อมแถลงนโยบายและเปิดตัวทีมงานบริหารชุดใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์ประสานงานทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว หรือที่รู้จักกันในนาม นายก นัย อดีตนายก อบต.ทุ่งขมิ้น คนล่าสุด มาในนามหัวหน้าทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น อีกสมัยพร้อมด้วยทีมบริหารและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ทุ่งขมิ้น ในนามทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ได้ฤกษ์งามยามดีทำการเปิดศูนย์ประสานงานของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น พร้อมด้วยการเปิดตัวทีมที่มีความพร้อมเกิน 100 เปอร์เซนต์ ไม่ว่าจะเป็นตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเอง หรือทีมบริหาร ตลอดไปถึงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.ของทีม ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจน และมีความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาแชมป์ หรือสามารถครองใจชาวตำบลทุ่งขมิ้นเอาไว้ได้

   สำหรับผู้บริหารของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ประกอบไปด้วย นายธัชพล หวังชูแก้ว(นายกนัย) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งขมิ้น,นายเศกสรร เพ็ชรมณี (รองเศก) และนางดุสิดา ประสมพงศ์ รองนายกฯ ในส่วนของเลขานายกฯ นายสราวุธ สิณนุกูล อดีตส.อบต.ที่มาเที่ยวนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเลขานายกฯของทีมทุ่งขมิ้นพัฒนา    

   ในส่วนของว่าที่ผู้สมัคร ซึ่งในตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน และในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ได้ถูกกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) สามารถมีได้แค่หมู่บ้านละ 1 คน ต่างจากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาที่ ส.อบต.มีหมู่บ้านละ 2 คน ส่งผลให้การเลือกตั้ง ส.อบต.ในครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่สำหรับทีมพัฒนาทุ่งขมิ่น ถือว่าโชคดีที่ผู้บริหารออกมาเปิดเผยว่า ภายในทีมเองไม่ต้องมาแย่งชิงกัน คุยกันลงตัวทั้งหมด และที่สำคัญว่าที่ผู้สมัคร 6 คน ก็เป็นอดีต ส.อบต.ทุ่งขมิ้นทั้งสิ้นและ 1 คนอดีตรองนายก โดยว่าที่ผู้สมัคร ส.อบต.ของทีม ประกอบด้วย หมู่ที่1 นางลำดวน ประสมพงศ์ หมู่ที่2 นายประลอง ประสมพงศ์  หมู่ที่3 นายประจวบ เกตุแก้ว(อดีต ศ

ส.อบต.) หมู่ที่4 นายถวิล กองแก้ว หมู่ที่5 นายเซี้ยน ทองพิบูรณ์ หมู่ที่6 นายภูธเนษฐ(สมทบ) แก้วทอง และหมู่ที่7 นายสุชาติสุวรรณศิริ      

นายธัชพล หวังชูแก้ว หัวหน้าทีมทุ่งขมิ้นพัฒนา และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. ได้กล่าวถึง สโลแกนของทีม “ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน” พร้อมวิสัยทัศน์“มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาในท้องถิ่น” ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ก้าวหน้า นำทุ่งขมิ้นสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ด้านที่1 ด้านสุขภาพ จะมีการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพ ภายใต้นโยบายสามเกลอ คือ อบต. อสม. โรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่อง สุขภาพดีทั่วหน้า 1 หมู่บ้าน 1 ลานกีฬาต้านยาเสพติด

          ด้านที่2 ด้านการศึกษาและกีฬา มีการยกระดับการศึกษาและพัฒนาสู่สากล มีการส่งเสริมด้านกีฬาและพัฒนาสู่สากลเช่นเดียวกัน ด้านที่3 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในทางแยกและจุดเสี่ยงภายในตำบล จัดตั้งศูนย์ อพปร. อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชุดคนเฝ้าเมือง) ด้านที่4 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดให้มี ฟรี WIFI ภายในตำบล ด้านที่5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยไร้ฝุ่น  ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาและสะอาดทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งตำบล ปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แหล่งธรรมชาติ สู่บรรยากาศบริสุทธิ์

             ด้านที่6 ด้านประเพณี วัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานย้อนยุคตำนานอนุสรณ์สถานทวดทอง ตาเล่อเท่อ ทวดกบ ลดความขัดแย้งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะภายในหมู่บ้านและตำบล ด้านที่7 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น ด้านที่8 ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ตำบลทุ่งขมิ้นเป็นเมืองน่าอยู่ด้านที่9 อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ติดตามการบริหารได้