วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563
เวลา 14.00 น. นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ร่วมกับ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ทหญ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050