วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (31 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวมุสตารี มะ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality