วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวและติดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณชายหาดสมิหลา

วานนี้ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวและติดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณชายหาดสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซึ่งมีประชาชนมาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายในช่วงเช้าและมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดจำนวนมาก หลังจากมีประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งได้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนั้น ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

      โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้เทศบาลนครสงขลา จัดจุดคัดกรองและให้มีการควบคุมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม โดยให้ถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้นำมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ประเภทกิจกรรม และสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง พร้อมทั้งได้แนะนำนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบริเวณชายหาดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ที่สำคัญให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค