วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของชุมชนอย่างยั้งยืนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของชุมชนอย่างยั้งยืนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯให้การต้อนรับ

สำหรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการน้ำเสีย บริเวณ คลองแห ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ วันนี้ มีการเทน้ำหมักชีวภาพ EM และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลงในคลองแห เพื่อเป็นการบำบัดน้ำในเบื้องต้น ให้คุณภาพในคลองแหดีขึ้น เตรียมพร้อมเปิดบริการตลาดน้ำคลองแหในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. ได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาล ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชน รวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่