วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรีชุมชน”

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุมสารภี 2 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเชิดชูคนดี ศรีชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรีชุมชน” ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 54 คนโดยโครงการเชิดชูคนดี ศรีชุมชน จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคม ผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสงขลาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีที่น่ายกย่อง น่าภาคภูมิใจ อันนำไปสู่การยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติแบบยั่งยืน

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ เทศบาลนครสงขลา – Songkhla City