วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะมีการนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดแหลมทราย และวัดไทรงามต่อไป

เมขลา นกเซ่ง // ข่าวมุสตารี มะ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality