วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายบุญทรง แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน

วันที่ 28 เม.ย. 2564 นายบุญทรง แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน ได้รับทราบถึงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรค ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 ) จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกในวงกว้าง