วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายชนาธิป ชิตพงษ์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง ได้บรรยายการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ และการรายงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการจัดมาตรการการประชุมให้รองรับกับสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยนายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายชนาธิป ชิตพงษ์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง ได้บรรยายการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ และการรายงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ ทั้งนี้ ได้จัดมาตรการการประชุมให้รองรับกับสถานการณ์ COVID-19 โดยการจัดที่นั่งให้เว้นห่างจากกัน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม