วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์

เมื่อวานนี้ (9 ธันวาคม 2563) ณ อากคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยมีผ้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.1 – ม.6 เข้าร่วมกว่า 600 คน โดยมีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพถื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา วางแกนร่วมกับโรงเรียน เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเเสนอแนะและรับทราบปัญหาในการวางแนวทางการดำเนินงานและความเจริญก้าวหน้าทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ทุกคนจะได้ร่วมรับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนจากสภาพปัจจุบันเป็นที่ทราบแล้วว่า การจัดการศึกษามุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฎิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านคือผูปกครองและโรงเรียน “โรงเรียนมีผลงานด้านกีฬาในห้วงช่วงที่ผ่านมาหลายชนิดกีฬา เช่น ในรอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ที่จังหวัดสตูล เราสามารถครองความชนะเลิศ เช่น ตะกร้อหญิง ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลในร่มชาย วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตซอลหญิง ได้เป็นตัวแทนเขต 9 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป ส่วนกีฬาปันจักสีลัตเราก็ประสบความสำเร็จในทุกเกมส์การแข่งขัน”พร้อมกับกล่าวในต้อนท้ายว่า โรงเรียนพร้อมที่จะสนับสนุนทุกชนิดกีฬา นักกีฬาในทุกรูปแบบ เพื่อให้นักกีฬาในฐานะที่เป็นตัวแทนโรงเรียนได้ไต่เต้าขึ้นสู่ในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครองนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจส่งบุตรหลายของท่านมารับการศึกษาเรียนในโรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) “การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนต่างมีส่วนร่วมกันในการวางรากฐานการศึกษาที่มั่นคงให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต”