วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะการมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะการมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ผู้พักในโรงแรมมีจำนวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโรงแรม จึงเห็นสมควรในการกำหนดมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดข้อบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.