วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยทีมงาน จัดการอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยทีมงานแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดการอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19 ซึ่งได้มีการแจกหน้ากากอนามัยสำหรับทุกคน มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังการอบรม และยังจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง