วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุน เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุน เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19) จังหวัดสงขลา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านควนหลันใต้ หมู่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามและมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสนองจันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการมอบปัจจัยการผลิต ได้แบ่งตามโซนจังหวัดสงขลา โซนละ 1 ครั้ง จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย โซนที่ 1 อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ณ โครงการฟาร์มขนาดเล็ก บ้านควนหลังใต้ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, โซนที่ 2 อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ณ แปลงนางจำนงค์ รัตนคำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา, โซนที่ 3 อำเภอเมือง อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักเด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโซนที่ 4 อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบนายวิเชียร ขุนเพชร ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มขนาดเล็กบ้านควนหลันใต้ เป็นโครงการที่ขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหลัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในแปลง มีการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ อาทิ กล้วย มะเขือ ตะไคร้ และมะพร้าว เป็นต้น