วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับรู้ถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ ทั้งนี้ นายเดชา สุรพงษ์ วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมทั้งแนะแนวถึงสายอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆนักเรียนที่สนใจจะเข้าทำงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย