วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ฯ

เมิ่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบและประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับรองมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านคนพิการ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ โดยนายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ฯ ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050