วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 ด้วยเทศบาลตำบลโคกม่วงได้ดำเนินโครงการดั่งกล่าว โดยรับบริจาคจากครัวเรือนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ “กองทุนขยะมีบุญตำบลโคกม่วง” เพื่อจำหน่ายและนำรายได้ใช้ดำเนินการตามวัตถุปรสงค์ของกองทุน และเพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติตามการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ณ สนามที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา