วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมพิธีเพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อแสดงว่าท่าอากาศยานหาดใหญ่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) โดยนายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมพิธีเพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อแสดงว่าท่าอากาศยานหาดใหญ่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อันเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังได้รับมอบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม “Safety เก้าเดือนเก้า” จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ การจัดทำการสนทนาเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Talk) และการจัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ณ ห้องแมคโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050