วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา รหญ.ปร.) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสังเกตการณ์การให้บริการและการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (เวลา 14.00น.) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา รหญ.ปร.) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสังเกตการณ์การให้บริการและการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ทหญ. ตามมาตรการใหม่ของ ศบค. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้ โดย ทหญ. ได้กำหนดกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1) กรณีผู้โดยสารได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด หรือมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะคัดแยกโดยการติดสติกเกอร์ “สีเขียว” ที่มุมขวาของหนังสือเดินทาง (Passport) สามารถผ่านออกได้ตามกระบวนการปกติ

2) กรณีผู้โดยสารไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ต้องเข้ารับการ AQ เจ้าหน้าที่จะคัดแยกโดยการติดสติกเกอร์ “สีแดง” ที่มุมขวาของหนังสือเดินทาง (Passport) เมื่อผ่านกระบวนการขาเข้าระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทหญ. ได้จัดเตรียมพื้นที่พักรอสำหรับเจ้าหน้าที่โรงแรมมารับผู้โดยสารบริเวณหน้าห้องพักผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

โดยในวันนี้ มีเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศที่ให้บริการเป็นวันแรกภายหลังการประกาศมาตรการใหม่ของ ศบค. จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินของสายการบิน scoot เที่ยวบินที่ TR634 เส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่ เวลาเข้า 14.10 น. ผู้โดยสาร 60 คน และสายการบิน AirAsia เที่ยวบินที่ FD 309 เส้นทาง มาเลเซีย – หาดใหญ่ เวลาเข้า 15.15 น. ผู้โดยสาร 90 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดกรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่