วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และมอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนใจกลางเมือง ซึ่งรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 16 รายสำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและเป็นภารกิจสำคัญของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญในการดูแล ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality