วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาลฯ ในการต้อนรับ คณะกรรมการประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาลฯ ในการต้อนรับ คณะกรรมการประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับการประเมินทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.ด้านการบริการสาธารณะ 5.ด้านธรรมาภิบาล

ตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมี ผู้อำนวยสำนัก / กอง เทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งคณะกรรมการฯในครั้งนี้ได้แก่ นางอัมรา ศรีงาม ท้องถิ่นอำเภอเมืองสงขลา นายสุภักดิ์ แสนเสนาะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ น.ส.เขจิรา บวรสิริคุณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ นายสมปอง ดำตีบ ปลัดเทศบาลตำบลนาทับ นางศุภลักษณ์ ชุติพรภควัติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ และน.ส.รานี ใบอาสัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่