วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อมอบนโยบายและวางเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อมอบนโยบายและวางเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กองในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality