วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ยังมีการหารือแนวทางการใช้พื้นที่ดำเนินการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวมุสตารี มะ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality